Onze visie

Visie
We willen onze missie bereiken door:
Gebruik te maken van de talenten van de kinderen en de teamleden
Een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders Dit vormt de basis voor een goed schoolklimaat, waarvoor we samen verantwoordelijk zijn.
Te werken met coöperatieve werkvormen tijdens verschillende vakgebieden. Op deze manier vergroten wij de betrokkenheid en het eigenaarschap van elke leerling. De kinderen leren hierbij van elkaar en de leerkracht is begeleider tijdens dit proces.
Respectvol met elkaar om te gaan.
Te zorgen dat iedereen met plezier naar school gaat.
Oog te hebben voor de wereld om ons heen en de bereidheid uitgedaagd te worden en de wereld te ontdekken.
 
Visie op leren
Wij willen een lerende organisatie zijn, waarbij het leren met en van elkaar centraal staat. Daarvoor is het belangrijk dat onze kinderen met plezier naar school komen, een bij hun ontwikkeling passend onderwijsaanbod krijgen en leren doordat ze nieuwsgierig zijn.
Wij vinden het van belang dat een kind leert zichzelf hierin doelen te stellen, het eigen leerproces te sturen en hierop te reflecteren. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen naast kennis ook vaardigheden, handelingen, attitudes en vooral hun talenten ontwikkelen. Dit geldt ook voor de mensen die op onze school werken. Wij zien het leren voor zowel de leerlingen als de leerkrachten als een actief en sociaal proces, gericht op een ‘leven lang leren’. Daarmee raken wij de kern van de professionele leergemeenschap; leren is voor onze leerlingen, studenten en leerkrachten een dagelijks terugkerend ‘werkwoord’. Onze ouders/verzorgers hebben daarbij een belangrijke rol, zij zijn onze ‘partners in leren’.
Wij bieden onze leerlingen de mogelijkheid om op diverse manieren en met behulp van diverse (ICT) middelen kennis te verwerven. Hiervoor richten de leerkrachten zowel klassikale als groepsgerichte en individuele instructiemomenten in. We zijn ons ervan bewust dat kinderen niet op een uniforme manier leren. Kinderen verschillen onderling in ontwikkelingsmogelijkheden, ontwikkelingstempo en in behoefte aan ondersteuning bij ontwikkeling en leren. Ter ondersteuning van het leren en de kwaliteitsbewaking heeft de school een gedegen zorgstructuur opgezet.
 
Visie op didactiek
In onze groepen krijgen de kinderen de lesstof zoveel mogelijk in verschillende niveaugroepen en/of individueel aangeboden. Sommige lessen worden groepsoverstijgend gegeven. Dit betekent dat onze leerkrachten de beginsituatie van de leerlingen moet kennen, over sterke didactische, pedagogische en organisatorische competenties moeten beschikken en een breed scala aan vaardigheden moeten kunnen hanteren. De komende jaren richten we ons stapsgewijs, met behulp van thematisch werken en de inzet van ICT-middelen op het aanbieden van meer gepersonaliseerd leren. Een krachtige en betekenisvolle leeromgeving en interactie met anderen is daarvoor onontbeerlijk.
Belangrijke pedagogische noties op onze school zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische blik, open mind, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 • De school brengt planmatig en doelgericht de onderwijsbehoeften en leerstijlen van de kinderen in kaart, zodat zij binnen een breed beredeneerd onderwijsaanbod aan hun leerdoelen kunnen werken.
 • De leerkrachten creëren elke dag een verzorgde, betekenisvolle en gestructureerde leeromgeving die kinderen nieuwsgierig maakt
 • De leerkrachten betrekken ouders/verzorgers bij het vaststellen van bepaalde leerdoelen van hun kind.
 • We hebben hoge verwachtingen van kinderen en collega’s (OP en OOP)
 • Alle activiteiten zijn doelgericht
 • De lessen zijn actief, constructief, doelgericht, authentiek en coöperatief
 • Alle collega’s hanteren bij de instructie aan een grote groep het activerend directe instructiemodel (ADIM) met hierin vooral aandacht voor de terugblik (wat weet ik al), het doel van de les (wat wil ik leren/wat ga ik leren) en de evaluatie (heb ik het/mijn doel bereikt)
 • De lesstof wordt multimediaal aangeboden (woord én beeld)
 • De lesstof wordt gedifferentieerd, minimaal op 3 niveaus aangeboden.
 
Visie op kennis en vaardigheden
We onderschrijven het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Echter, in de huidige en toekomstige maatschappij is kennis alleen niet voldoende. Door de globalisering en snelle ICT-ontwikkelingen is het kunnen opzoeken van informatie en weten hoe je deze informatie kunt verbinden met dat wat je al weet om zo nieuwe kennis te kunnen construeren net zo belangrijk geworden. Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de zogenaamde ’21st century skills’ te weten:
 • Creatief denken
 • Probleem oplossen
 • Computational thinking
 • Informatie vaardigheden
 • ICT basisvaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Sociale & culturele vaardigheden
 • Zelfregulering
 • Kritisch denken

 De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.
 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden