Ouderraad

De ouderraad is er om de belangstelling voor - en betrokkenheid bij - de school van uw kinderen te bevorderen. Daarnaast bevordert zij een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de school. Waar een medezeggenschapsraad (MR) zich voornamelijk bezighoudt met beleidszaken, besteedt een ouderraad (OR) haar tijd en aandacht onder andere aan het beheren van het geld dat u, als ouder, jaarlijks aan school betaalt voor de georganiseerde activiteiten voor uw kinderen (de zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage). 
In de ouderraad zitten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en enkele ‘gewone’ leden. 

Alle ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging behartigt de belangen van de kinderen en de ouders en stimuleert en coördineert de activiteiten van de ouders op school. De vereniging beheert de vrijwillige ouderbijdrage.
Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en waarin nieuwe bestuursleden gekozen kunnen worden. 
Goede communicatie is bij alle activiteiten van groot belang. Daarvoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de ouderapp.
 

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden